Geschiedenis

Uitvaartvereniging heeft twee trotse voorlopers

De naam van de Uitvaartvereniging Associatie & IJmond doet al vermoeden dat aan onze vereniging een geschiedenis is verbonden. Die gaat zelfs terug tot 1930.

Zaanstreek

In dat jaar wordt in Zaandam op 25 juni de Coöperatieve Vereniging U.A. Associatie voor Lijkbezorging opgericht. De directe aanleiding is een ruzie in de Rosmolenstraat tussen de koetsier van een stalhouderij en de uitvaartleider van een particuliere Begrafenisonderneming “1869”, waarop de koetsier met de lijkkoets vertrok en de overledene in het sterfhuis werd achtergelaten. Rellen als deze en de vaak erg hoge prijzen die worden gevraagd zijn aanleiding voor enkele Zaankanters om een coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk op te richten. Op 1 februari 1931 begint de “Associatie” met het feitelijke werk vanuit de garage van P.J. Verhoef aan de Hogendijk in Zaandam. In augustus van dat jaar zijn er al 1300 leden. De contributie bedraagt 5 gulden, eventueel te voldoen in tien halfjaarlijkse termijnen van 50 cent.

Aanvankelijk wordt gebruik gemaakt van het bestaande pand Stationsstraat 45 in Zaandam. Allengs wordt dit te klein en ziet het bestuur om naar een stuk grond voor een nieuw te bouwen uitvaartcentrum annex kantoor. Dat wordt gevonden aan de Jan van Scorelstraat in Zaandam en in 1963 komt het complex gereed. Het telt acht opbaarkamers. Door de centrale ligging in Zaandam draagt het uitvaartcentrum bij aan de bekendheid en de groei van de coöperatie.

In de jaren daarna groeit de vereniging door. Er worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met uitvaartverenigingen in de streek en er worden meer uitvaartcentra gebouwd of overgenomen, onder meer in Purmerend. In 1992 verzorgt de vereniging reeds meer dan 1000 uitvaarten per jaar en telt men ruim 15.000 leden.

IJmond

In de IJmond wordt inmiddels in 1949 de vereniging Beverwijkse Uitvaart Verzorging opgericht. De uitvoering van de uitvaarten laat men aanvankelijk over aan de zustervereniging in Haarlem en later aan de Associatie in Zaandam. De vereniging fuseert in 1953 met de Eerste Coöperatieve Vereniging U.A. voor Uitvaart Verzorging in Beverwijk tot de Coöperatieve Vereniging U.A. Kennemer Uitvaart Verzorging.

In hetzelfde werkgebied is ook de Coöperatieve Vereniging voor Uitvaart Verzorging IJmuiden-Velsen actief, die in 1953 is opgericht. Dat geeft wrijving en een fusie lijkt de beste manier om dat op te lossen. Na verschillende eerdere pogingen fuseren beide coöperatieve verenigingen in 1963 met elkaar tot de Coöperatieve Vereniging U.A. Uitvaart Verzorging IJmond e.o. De vereniging beschikt over uitvaartcentra in Beverwijk en IJmuiden en houdt kantoor in Beverwijk. Later komen er uitvaartcentra bij in Heemskerk, Castricum en Heiloo.

In 1971 treden de Velsen-Noordse Dragersvereniging St. Barbara en de Beverwijkse Begrafenis Vereniging toe tot  de coöperatieve vereniging.

In 1979 wordt het 30-jarig jubileum gevierd. Het personeel schenkt het bestuur een marmeren plaat met het gedicht ‘Voor een vriend’ van Toon Hermans. Dit gedicht hangt nu in enkele uitvaartcentra.

Begin jaren negentig telt de vereniging ca. 19.000 leden en worden 1100 uitvaarten per jaar uitgevoerd.

Naar één Uitvaartvereniging Associatie & IJmond

Vanaf 1990 spreken Uitvaartverzorging IJmond en de Associatie uit Zaandam met elkaar over verdergaande samenwerking. Dat leidt in 1993 tot een fusie: de Uitvaartvereniging Noordhollandse Coöperatie U.A. IJmond en Associatie leveren elk vier bestuursleden en drie commissarissen. De daartoe in 1991 gesloten intentieverklaring bevat ook het voornemen een BV op te richten voor de uitvoering van de werkzaamheden. De aandelen zijn in handen van de vereniging. De eerste directeuren van UNC Uitvaartzorg B.V. worden achtereenvolgens de heren H. Bakker en R. Kwekkeboom, eerder directeur van respectievelijk de Associatie en IJmond. In 2004 verhuist het bedrijf naar een nieuw uitvaartcentrum annex kantoor aan de Roode Wildemanweg in Wormerveer. Enkele oudere uitvaartcentra in dat deel van de Zaanstreek worden gesloten.

In 2007 besluit de vereniging een deel van de aandelen aan DELA Uitvaartverzorging B.V. te verkopen, om zo het bedrijf te verbinden aan een sterke, landelijk werkende partner. In 2010 en 2018 gebeurt dit nog eens. De opbrengsten worden gebruikt voor het instellen van een Goededoelenfonds, voor het vergroten van de tegemoetkoming in de uitvaartkosten voor leden en voor het versterken van de dienstverlening aan de leden vóór en na de uitvaart: de ledenconsulenten. De vereniging is nu nog voor 30% aandeelhouder in UNC.

Momenteel telt de coöperatieve vereniging, die nu wordt aangeduid als Uitvaartvereniging Associatie & IJmond, ca. 30.000 leden. Het werkgebied loopt van het Noordzeekanaal tot de omgeving van Alkmaar en Hoorn. Het uitvaartbedrijf UNC verzorgt ca. 1900 uitvaarten per jaar.

Voor deze korte geschiedenis werd geput uit overzichten die werden opgesteld door de heren A. van Heiningen Jr en W.P. Kruijver (Associatie, 1996) en K.W.J. van der Boor (IJmond, 1995).